Personvernerklæring

Hvordan vi behandler data og dine rettigheter.

Solvencia behandler personopplysninger i henhold til norsk personvernlovgivning og bransjenormen for inkassovirksomhet.

Vi tar personvern og informasjonssikkerhet alvorlig, og dine opplysninger er trygge hos oss. Solvencia oppfyller alle lovkrav fra norske myndigheter og Datatilsynet.

Solvencia AS (org. nr. 915 073 220, forretningsadresse Drammensveien 145B, 0277 Oslo), ved daglig leder/administrerende direktør Christian Mysen er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles av Solvencia AS. Behandlingen innebærer blant annet innhenting, utlevering og lagring av opplysninger.

Har du spørsmål til oss eller vil utøve dine rettigheter som nevnt nedenfor kan du kontakte oss på telefon 21 49 30 00.

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside.

For å ta i bruk dine rettigheter, herunder be om innsyn i dine opplysninger, må du kontakte oss ved å fylle ut vår standardiserte innsynsbegjæring, og sende denne til Postboks 134, 0212 Oslo. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Er opplysningene om deg registrert i forbindelse med en inkassosak, kan du også få innsyn i disse ved å logge på våre websider på Min Side.

Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Dersom du har samtykket til at vi behandler personopplysninger om deg kan du til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss som angitt over, vi vil da normalt slette dine opplysninger, med mindre vi er pålagt å oppbevare dem eller det er annet lovgrunnlag for å oppbevare dem.

Du kan også be om en gratis kopi av den personlige informasjonen vi behandler om deg. For ekstra kopier, vil et administrativt gebyr bli belastet.

Kategorier av personopplysninger, formål og rettslig grunnlag

Behandling av personopplysninger om skyldnere ifbm. inkassovirksomhet.

I tillegg til eventuelle personopplysninger du gir til oss, behandler vi følgende personopplysninger om deg; navn, kontaktopplysninger, fødselsnummer, ligningsopplysninger, betalingsanmerkninger, scoreverdier, og informasjon om hva kravet gjelder.

Solvencia AS foretar i noen tilfeller kredittvurdering for innhenting av kredittopplysninger til bruk i vurdering om fremtidige innfordringstiltak. Kredittopplysninger hentes fra Bisnode AS, Experian AS, Evry AS eller CreditSafe AS.

I tilknytning til kredittvurdering innhentes normalt også en scoreverdi. Scoreverdien innhentes fra Bisnode AS, og er en algoritmebasert scoreverdi som på bakgrunn av dine kredittopplysninger, i kombinasjon med de data vi har om dine krav hos oss, predikerer løsningssannsynlighet i eventuelle utestående saker hos oss.

For å kunne drive inkassovirksomhet innhenter vi, gjennom oppslag, fil import, automatisert porteføljevask eller integrasjonsløsning, opplysninger fra våre kunder, folkeregisteret, ligningsdata, grunnbok og kredittopplysningsforetak. For å kunne ha en effektiv virksomhet har vi tilgang til offentlige administrative registre. Derfor er personvern og datasikkerhet sentralt i all saksbehandling vår, slik at folk skal være trygge på at personopplysninger ikke kommer på avveie.

Vi vil ikke selge, kommersialisere eller bruke dine personlige data i strid med gjeldende personvernlovgivning.

Formålet med behandling av personopplysninger i inkassovirksomhet er å oppnå betaling eller annen effektiv kravsikring i samsvar med gjeldende regelverk for inkassovirksomhet og personvernlovgivningen. I lov om inkassovirksomhet forutsettes det at det er adgang til å behandle personopplysninger som er nødvendig for inkassovirksomheten.

Som del av vårt samfunnsoppdrag leverer vi anonymisert statistikk og analyser der personopplysninger kan være benyttet som grunnlag.

Personopplysninger behandles i dag med hjemmel i personopplysningsloven § 8 første ledd etter vilkåret: «Fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling». Dels er også vår behandling av personopplysninger grunnlag i personopplysningsloven § 8 f), fordi behandlingen er nødvendig for formålet om å vareta vår berettigete interesse i å drive forsvarlig inkassovirksomhet. Fra og med ikrafttredelse av ny personopplysningslov vil vår behandling av personopplysninger ha sitt motsvarende grunnlag personopplysningsloven og EUs forordning 2016/679 (GDPR) artikkel 6 bokstav c) og f), slik den vil være gjennomført i personopplysningsloven og anvendt i samsvar med inkassoloven. I tråd med bransjenormen for god inkassovirksomhet legges det også til grunn at inkassoloven hjemler behandling av sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven § 9.

Kontaktkanaler

Via våre kontaktkanaler samler vi inn data som navn, e-postadresse, telefonnummer og hva forespørselen gjelder. Vi ber om disse opplysningene for å kunne besvare henvendelsen på best mulig måte. Ved å benytte deg av våre kommunikasjonskanaler på denne nettsiden samtykker du til at vi lagrer dine data, og at vi kan sende deg digital kommunikasjon. Vi anbefaler ikke å oppgi sensitive personopplysninger i våre kontaktskjemaer.

Analyse

For å kunne lage en brukervennlig nettside benytter Solvencia seg av et analyseverktøy som ser på brukermønsteret til de som besøker nettsiden. For å analysere denne dataen bruker vi analyseverktøy fra Oribi og Google Analytics. Analyseverktøyene benytter seg av cookies som registrerer din IP-adresse og som gir oss informasjon om bevegelser inne på Solvencia.no. Mottatte opplysninger er underlagt leverandørenes retningslinjer for personvern. Du kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser. Dette vil imidlertid kunne medføre at du ikke vil få tilgang til enkelte av våre tjenester.

Annen behandling av personopplysninger

Vi vil kunne behandle personopplysninger i forbindelse med enhver henvendelse som kommer inn til oss, herunder navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

Vi behandler også opplysninger om potensielle søkere til nye stillinger oss hos, herunder CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt, eller vår legitime interesse i å få tak i deg som en potensiell kandidat eller behandle en søknad som du har sendt oss.

Informasjon om Cookies

Informasjonskapsler (Cookies) lagres automatisk på din datamaskin. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som blir lagret på din enhet og er nødvendige for at nettsiden skal fungere, men de gir også informasjon om hvordan du bruker nettsiden slik at vi kan forbedre din og andres brukeropplevelse. Du har mulighet til å velge bort bruk av informasjonskapsler, men det er stor risiko for at nettsiden ikke fungerer optimalt dersom all bruk av informasjonskapsler ikke aksepteres. Vi bruker informasjonskapsler til statistikk, optimere innhold på siden, samt tilpasset markedsføring på andre nettsider. Du kan lese mer om vår bruk av cookies og hvordan disse kan deaktiveres i vår cookie-policy.

Utlevering av personopplysninger til tredjepart

Som hovedregel utleverer vi ikke personopplysninger til tredjepart. Unntakene er dersom det foreligger en fullmakt, dersom det er underlagt opplysningsplikten, eller dersom tredjepart er en av våre tjenesteleverandører hvor behandling av persondata er regulert i avtale.

Kategorier av mottakere

Ved mottak av betaling som føres mot hovedstol og hovedstolrente, utleveres kundenummer og navn til vår oppdragsgiver i forbindelse med remittering av penger og oversendelse av regnskapsbilag.

Solvencia AS utleverer personopplysninger til andre enn vår oppdragsgiver dersom dette kreves i saksbehandlingen. Dette kan være personer eller organisasjoner som henvender seg til oss med gyldig skriftlig fullmakt fra den registrerte. Eksempel på organisasjon kan være NAV i forbindelse med at den registrerte har søkt bistand etter sosiallovgivningen. Ved uttak av rettslige skritt utleveres persondata til rettsinstansene. Det kan også utleveres personopplysninger til vår oppdragsgiver (fordringshaver) dersom dette er nødvendig i saksbehandlingen av kravet.

Dataene kan også bli delt mellom ulike selskaper innen vårt konsern og med leverandører som legger til rette for eller bistår oss i våre tjenesteleveranser. I tilfelle dine personlige opplysninger blir gitt til leverandører, gjøres dette på grunnlag av databehandleravtaler eller annet lovlig grunnlag.

Vi følger bransjenormen for inkassovirksomheter, der du også kan lese mer om hvordan, hvorfor og til hvem vi kan utlevere data.

Overføring til tredjeland

Solvencia AS vil i enkelte tilfeller kunne utlevere opplysninger til underleverandører av inkassotjenester i andre land, både innenfor Europa, og verden for øvrig, dersom vi får opplysninger om at du har bosatt deg i annet land. I denne forbindelse vil vi overføre opplysninger om navn, kontaktopplysninger, fødselsnummer og informasjon om hva kravet gjelder.

I slike tilfeller vil personopplysninger vanligvis ikke overføres til land utenfor EØS-området, som er bundet av den nye personvernforordningen i EØS-området (GDPR). Men ved internasjonal inkasso, kan dine personopplysninger også overføres til en underleverandør utenfor EØS-området, for eksempel USA. I slike tilfeller vil vi forsikre oss om at alle mottakere utenfor EØS-området har signert EUs standardavtalevilkår, eller at det respektive landet har garantert adekvat personvern etter personvernlovgivningen, for eksempel Privacy Shield-ordningen for USA.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, og så lenge vi er pålagt lagring i henhold til gjeldende lov. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Sletting av personopplysninger relatert til vår inkassovirksomhet gjøres iht. bransjenorm for inkassobransjen i Norge, og innebærer at personopplysninger normalt slettes tre år etter avslutning av vår sak. Det vil kunne være unntak fra dette utgangspunktet, for eksempel dersom vi er forpliktet til lengre lagring i henhold til norsk lov, for eksempel regnskapslovgivningen. Du kan lese mer om dette her.

Informasjonssikkerhet

Vi beskytter ditt privatliv i samsvar med EUs personvernforordning og norsk lov. Det betyr blant annet at personopplysninger som behandles hos Solvencia AS er sikret ut fra bestemmelser om konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Solvencia AS benytter seg av et fagsystem som eies og driftes av Concent AS, og utøver inkassovirksomhet med bevilling gitt av Finanstilsynet. Finanstilsynet fører også tilsyn med inkassobransjen. Alle ansatte og hjelpere er underlagt taushetsplikt i henhold til inkassoloven § 28 og har signert taushetserklæring. Tilsvarende foreligger det egen databehandleravtale mellom Solvencia AS og Concent AS. Solvencia AS etterlever IKT-forskriften og bransjenorm for inkassobransjen. I tillegg til tilsynet fra Finanstilsynet reviderer Solvencia AS egne rutiner i henhold til Internkontrollforskriften.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, oppfordrer vi deg til å sende oss en klage. Du kan imidlertid også klage til Datatilsynet, og du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: https://www.datatilsynet.no/ 

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på vesentlige forandringer i erklæringen, ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Personvernerklæring
© 2020  Solvencia AS, Postboks 134 Skøyen, 0212 Oslo